TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o konfiguracji COOKIES.

Rozumiem i zgadzam się na Politykę Coockies

 
Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt pt. „Pracownia promocji ekologii PROEKO w Szkole Podstawowej im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie" jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA".

Wartość ogólna zadania wynosi 42.658,58 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 37.521,00 zł co stanowi prawie 88% kosztów ogólnych.

Opis zakresu projektu:
Celem projektu jest remont i odnowienie pomieszczenia ekopracowni, modernizacja oświetlenia i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny.
Pracownia będzie wykorzystywana w ciągu tygodnia przez ok. 30 godzin lekcyjnych do:
- prowadzenia lekcji przyrody w klasach 4-6 (18 godz. tygodniowo, a w roku szkolnym 2013/14 , 21 godz. lekcyjnych tygodniowo),
- zajęć koła ekologicznego klas starszych (1 godz. tygodniowo),
- zajęć koła ekologicznego klas młodszych (1 godz. tygodniowo),
- zajęć wyrównywania szans dla uczniów słabych z przyrody (1 godz. tygodniowo);
- zajęć do dyspozycji wychowawcy (1 godz. tygodniowo);
- innych zajęć lekcyjnych (5 godz. tygodniowo);

W pracowni będą organizowane konkursy szkolne, akcje, wystawy o tematyce ekologicznej, w których uczestniczyć będą nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice. Planowane będzie również przeprowadzanie w tym miejscu zebrań rady pedagogicznej oraz spotkań rady rodziców z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (ok. 10 razy w roku szkolnym). W razie potrzeby udostępniona będzie pracownia dzieciom i nauczycielom w trakcie ferii i dni wolnych od zajęć edukacyjnych.
Ponad to w ramach projektu przygotowano program edukacyjny, oparty na wykorzystaniu pracowni pt. „Działania młodego ekologa". Program edukacji ekologiczno - przyrodnicy przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej na rok szkolny 2013/2014. Ideą programu jest pogłębianie wiedzy ekologiczno - przyrodniczej zgodnie z maksymą: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż - zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem" – Konfucjusz. Realizacja programu będzie się odbywać w ramach zajęć pozalekcyjnych, które mają miejsce w pracowni przyrodniczej lub w terenie w pobliżu szkoły także na wycieczkach i w domu. Tematyka zajęć może być modyfikowana po wcześniejszym rozpoznaniu zainteresowań uczniów i ich możliwości intelektualnych. Program zakłada włączenie w jego realizację również rodziców uczniów poprzez współdziałanie i uczestnictwo w różnych akcjach i przedsięwzięciach. Realizacja programu przewidziana jest na okres jednego roku szkolnego, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Program zakłada także udział wszystkich uczniów szkoły w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych w szkole i poza nią. Osiągnięcia uczniów będą widoczne w ciągu całego roku szkolnego i eksponowane na tablicy lub w gazetce szkolnej, w „Kąciku młodego ekologa". Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane w zależności od potrzeb. Główny nacisk w tym programie położony jest na konkretne działania dzieci, ponieważ edukacja ekologiczna w szkole to nie tylko zajęcia w ławkach i wiedza teoretyczna. Edukacja ekologiczna to konkretne działania w środowisku i dla środowiska. To stworzenie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych prawd i zasad, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. Działania młodego ekologa powinny zatem być nastawione na wyjście w teren, prowadzenie obserwacji, doświadczeń, uczestnictwo w akcjach, wycieczkach, organizowanie wystaw itp.
Zakresem dofinansowania jest zakup stanowisk badawczych zaopatrzonych w sprzęt do wykonywania doświadczeń, prowadzenia badań i obserwacji, zajęć w terenie. Są to stanowiska do badania powietrza, wody, gleb, a także stanowisko zajmujące się krajobrazem najbliższej okolicy czy działalnością człowieka w środowisku. Zajęcia badawcze uatrakcyjniają edukację ekologiczną, podnoszą efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, co jest zgodne z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Samodzielne wykonywanie doświadczeń i prowadzenie obserwacji wyzwala w dzieciach wiele pozytywnych emocji. Poza tym uczniowie w czasie prac laboratoryjnych utrwalają zasady bhp, uczą się odpowiedzialności za rezultaty swoich działań, analizują wyniki i proponują rozwiązania zaistniałych w czasie badań problemów.
Nauka w EKOPRACOWNI będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

www.wfosigw.lodz.pl